Јавна набавка мале вредности број 10/2018

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара – НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА.

1.POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

2.KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odgovor na pitanje