Природни гас питања и одговори

 

Шта је унутрашња гасна инсталација?

Унутрашња гасна инсталација почиње иза главног запорног цевног затварача у кућном мерно-регулационом сету и завршава се на врху канала за одвод продуката сагоревања у атмосферу.

 

Ко одржава унутрашње гасне инсталације?

На основу Закона о енергетици („Сл.гласник РС“, број 145/2014 и Сл.гласник РС“, број 95/2018) енергетски субјект који врши испоруку природног гаса врши техничку контролу унутрашњих гасних инсталација у објекту купца, а купац (власник објекта) је дужан да обезбеди одржавање унутрашње гасне инсталације у свом објекту поверавањем тих послова предузећу које је овлашћено за то.

 

Може ли ЈП ПОЛЕТ да одржава унутрашње гасне инсталације?

НЕ званично због монопола или сукоба интереса. ЈП ПОЛЕТ врши испоруку природног гаса и врши техничку контролу унутрашњих гасних инсталација у објекту купца. Контрола се састоји у прегледу непропусности цеви, вентила и других делова УГИ  и исправности апарата као и постојање докумената : уговор о испоруци, скица евентуалне промене УГИ и записници последњих прегледа. Утврђивањем неисправности УГИ, купац се мора искључити, а неисправан гасни апарат одвојити од система. На захтев купца ЈП ПОЛЕТ може да замени неисправне делове или делове који нису по стандарду по ценовнику ЈП ПОЛЕТА.

 

Зашто се морају радити  периодични прегледи унутрашњих  гасних  инсталација?

Редован преглед унутрашњих  гасних  инсталација повећава безбедност породице и имовине купца, јер се инсталације налазе на имовини купца. Због тога је купац у обавези по уговору да омогући раднику ЈП ПОЛЕТ да изврши контролу УГИ. У супротном, ЈП ПОЛЕТ је у обавези да таквог купца одмах искључи на гасомеру односно ако нема приступ гасомеру на уличној мрежи

 

Зашто се морају радити годишњи прегледи гасних апарата?

Редован сервис гасних апарата је у интересу потрошача, јер се редовним сервисом продужава век гасног апарата, смањује потрошња гаса и повећава сигурност коришћења гаса.

 

Где сервисирати гасне апарате?

Гасне апарате могу сервисирати само овлашћени сервисери. Овлашћене сервисере именују произвођачи гасне опреме, а не дистрибутер. На сајту произвођача гасних апарата може се видети списак овлашћених сервисера тог произвођача. ЈП ПОЛЕТ не врши сервисирање гасних апарата.

 

У просторији се осети мирис гаса? Шта предузети?

Заврнути све вентиле, искључити све потрошаче и одмах позвати дистрибутера на дежурни телефон 062/225-440.

 

Направљена је хаварија на уличној мрежи. Шта предузети?

У случају хаварије одмах позвати дистрибутера на дежурни телефон 062/225-440.

 

Инсталација није радила дуже од годину дана. Шта да радим да се поново прикључим?

Инсталације које нису радиле дуже од годину дана морају се испитати на непропусност. Потрошач је у обавези да позове овлашћеног извођача радова да испита инсталацију, затим овлашћеног димничара да испита димњак (ако гасни апарат одводи продукте сагоревања преко димњака) и овлашћеног сервисера да прегледа и подеси гасни апарат. Сви морају да оставе записнике које је потрошач дужан да преда дистрибутеру. Након тога дистрибутер пушта гас у инсталацију.

 

Приметио сам да је мерач стао. Шта да радим?

Одмах позвати дистрибутера на дежурни телефон 062/225-440.

 

Мерач ми је украден. Шта да радим?

Позвати полицију и пријавити крађу. Уз извештај од СУП-а попунити захтев за куповину новог мерача на шалтеру техничке припреме.

 

Кога да зовем за пројектовање унутрашње гасне инсталације?

За пројектовање унутрашње гасне инсталације можете позвати било ког овлашћеног пројектанта који има лиценцу за пројектовање, издату од стране Инжењерске коморе Србије.

 

Кога да зовем за извођење унутрашње гасне инсталације?

За извођење унутрашње гасне инсталације можете позвати било ког овлашћеног извођача радова који има лиценцу овлашћеног извођача радова, издату од стране Инжењерске коморе Србије.

 

Морам да изместим прикључак. Која је процедура?

Попуните захтев за измештање прикључка и донесете га на шалтер техничке припреме.

 

Шта је потребно да се уради за промену имена корисника?

За исправку података купца треба послати маил на e-posta@polet.org.rs или предати захтев на шалтеру. Ако се промена имена односи на промену власништва, нови купац, онда се мора доћи лично у ЈП ПОЛЕТ и са собом треба понети:

  1. Доказ о власништву
  2. Личну карту (физичка лица) / Извод из АПР (правна лица)

и извршити потписивање Уговора о испоруци гаса (на лицу места).

 

Како одјавити бројило?

“Одјава” може бити више из више разлога, и то:

  1. Привремено се неће трошити гас – поднети захтев за проглашавање прикључног места неактивним у писаној форми. Дужина трајања неактивности може бити један регулаторни период, најдуже два. У том случају се неће наплаћивати ни накнада за место испоруке ни евентуално капацитет ако га има. У случају да се гас ипак почне трошити унутар регулаторног периода за који се поднео захтев уназад ће бити обрачуната накнада за место испоруке за протекли период неактивности (и капацитет ако га има).
  2. Ако треба нпр. нешто да се ради па треба привремено да се искључи прикључно место – поднети захтев за привремено искључење.
  3. Ако се жели трајно искључити прикључно место – поднети захтев за привремено искључење. 

 

Шта је накнада по месту испоруке? Због чега плаћам месечну накнаду, а не трошим гас?

На основу Тарифног система цена природног гаса за тарифне купце се исказује по тарифним ставовима. У тарифном ставу „Накнада по месту испоруке“ (плаћа се у дин/месту испоруке/година) урачунати су трошкови који настају у пословању са купцима, као што су трошкови закључивања уговора, израде рачуна, штампања, слања рачуна и др. Накнада се плаћа и у месецима када купац нема потрошњу. На сваком рачуну потрошач плаћа месечну накнаду, која се добије када се годишња накнада подели на 12 месеци.

Месечна накнада за место испоруке се наплаћује свим активним потрошачима без обзира на то да ли је било потрошње енергента или не. То су трошкови које одобрава АЕРС / Министарство енергетике свим дистрибутерима и подразумева оправдане трошкове од одржавања до обрачуна. Месечна накнада за место испоруке се не мора плаћати али онда треба поднети захтев за привремено искључење уз свесност последица (трошкови поновног прикључења).

 

Да ли је могуће направити договор/план рефинансирања дуга на рате?

Званично НЕ. Ипак треба се обратити Сектору за економско рачуноводствене и опште послове и у зависности од природе дуга, дужине трајања дуга, статуса евентуалне тужбе или извршења и ако нема препрека. Уколико је већ једном покушано и договор није испоштован сигурно НЕ.

 

На адреси постоји прикључак и додатни корисник са контролним сатом. Да ли је могуће раздвојити кориснике да свако има своје мерно место, без увођења новог прикључка?

Не. Једини начин да се физички одвоји потрошња за два корисника (а да није интерна подела контролним сатом) је да се у ЈП ПОЛЕТ поднесе захтев за нови прикључак и изврши одвајање инсталација.

 

Да ли је могуће плаћати дуг као раније, 62.5% зими и 37.5% лети?

За сада Влада / Министарство енергетике нису донели одлуку о могућности репрограма за ову грејну сезону. Дистрибутер не може самостално да донесе овакву одлуку, она се доноси на нивоу Србије. За сада нема индиција да ће се ове године то десити.