Природни гас питања и одговори

Шта је снабдевање природним гасом?

Снабдевање  ПГ је куповина и продаја ПГ купцима. За купце из категорије: домаћинства и мале остале купце, може се обављати продаја као јавно снабдевање или као тржишно снабдевање ПГ. Значај  јавног снабдевања је продаја по регулисаним ценама. Значај тржишног снабдевања је слободно уговарање цена ПГ по тржишном принципу.

Ко може бити снабдевач ПГ?

Крајњи купци могу куповати ПГ од снабдевача који обављају тржишну и/или јавну услугу тј. јавно снабдевање. Списак снабдевача и јавних снабдевача се  може наћи на интернет страници АЕРС-а: https://www.aers.rs.

Ко је АЕРС ( Агенција за енергетику Републике Србије ) и која му је улога на тржишту ПГ?

Агенција је самостално независно правно тело које функционише са циљем да ствара стабилни, ефикасни и одрживи тржишни амбијент, која контролише и регулише учеснике енергетског сектора да на принципима либералног тржишта ПГ, енергетски субјекти задовољавају потребе потрошача за енергијом.

Ко бира снабдевача?

Купци на слободном тржишту имају право, а и обавезу, да бирају снабдевача, а ако га не изаберу, ПГ ће му продати резервни снабдевач. Рок за избор снабдевача је не дужи од 60 дана. Домаћинстава и остали мали купци могу , али не морају да бирају снабдевача, јер ће га регионални јавни  снабдевач увек снабдевати.

Може ли се домаћинство после тржишног снабдевања, вратити на регулисано снабдевање тј. јавно снабдевање по регулисаним ценама, уместо тржишних цена?

Купац из категорије домаћинстава се може вратити са снабдевања на јавно снабдевање, али при томе треба пазити на одредбе из тржишног уговора, које могу садржавати надокнаду у случају превременог раскида уговора.

Колико често се може променити снабдевач и да ли се то наплаћује?

Број промена снабдевача није ограничен. Поступак промене не може се покренути само у случају када је поступак промене већ у току. За крајњег купца сваки поступак промене снабдевача је бесплатан. У случају када крајњи купац има важећи тржишни уговор, исти може садржати надокнаду у случају превременог раскида уговора.

Који су могући ризици промене снабдевача ПГ?

Ако уговор са постојећим снабдевачем садржи одређене погодности (нпр. попусте или поклоне) за купца, уговор може садржати одредбе о враћању искориштених погодности уколико се раскида пре уговореног рока. Те одредбе морају у уговору бити јасно дефинисане и предочене купцу. Обавезно проверите одредбе Уговора и Опште услове постојећег снабдевача.

Ако одаберем новог, тржишног снабдевача, да ли могу остати без ПГ?

Купац који уредно испуњава своје уговорне обавезе и уредно плаћа рачуне, не може остати без ПГ. Ако купац из било којег разлога остане без снабдевача, ПГ ће му обезбедити резервни снабдевач.

Од чега се састоји цена ПГ у случају јавног снабдевања?

Цена за домаћинства у обавези јавне услуге, тј. Јавног снабдевања, састоји се од трошка набавке ПГ (што укључује цену на велепродајном тржишту, трошкове транспорта, као и евентуалног складиштења), трошка дистрибуције, трошка промета, те порез на додату вредност (ПДВ). Трошак транспорта, складиштења, дистрибуције и трошак промета, одређује АЕРС. Трошак дистрибуције одређује АЕРС за сваког дистрибутера зависно од његових оправданих трошкова, а што има за последицу различите крајње цене ПГ на различитим деловима Републике Србије.

Од чега се састоји цена ПГ у случају тржишног снабдевања?

Цена у тржишним условима се формира на тржишним основама, што значи да је предмет добровољног и обостраног споразума снабдевача и крајњег купца. И у овом случају постоји део крајње цене ПГ који одређује АЕРС (трошак складиштења, транспорта и дистрибуције ), док снабдевач  самостално уговара износ трошка набавке и трошка промета, као и профит.

Колико рачуна се добија за потрошени ПГ, ако се промени снабдевач ПГ?

Сви крајњи купци имају увек само један рачун, по сваком уговору.

На шта требам обратити пажњу код избора новог снабдевача ПГ?

Снабдевач Вас је дужан унапред упознати са условима из уговора о продаји ПГ. Уговор о продаји мора бити јасно написан, прописујући права и обавезе продавца и купца на једноставан и недвосмислен начин. Сваки снабдевач мора осигурати да су његовим крајњим купцима услови  добро познати пре склапања уговора.

Како се мења снабдевач  ПГ?

Поступак промене започиње потписивањем захтева за склапање уговора с новим снабдевачем. Промену обавља нови снабдевач на писани захтев купца (на прописаном обрасцу). Треба свакако проверити које обавезе постоје с постојећим снабдевачем у погледу цене, те додатних услова  – нарочито трајања уговорне обавезе и могуће новчане накнаде за превремени раскид уговора. Поступак промене се може прекинути из разлога, ако крајњи купац жели одустати од промене или у случају да крајњи купац на дан почетка промене снабдевача има неплаћене рачуне за потрошени ПГ.

Шта се може предузети, ако се сматра да је снабдевач ПГ  применио непоштен и/или монополски начин продаје?

Крајњи купац може одустати од поступка промене снабдевача за време трајања поступка промене, све до завршетка поступка промене снабдевача без икаквих трошкова.

Шта значи уговор о потпуном снабдевању?

Уговор који обухвата активност да снабдевач продаје ПГ купцу уз истовремену испоруку, за количине које купац потроши и које се очитају на мерачу за период потрошње. Насупрот овој врсти уговора, постоје уговори са клаузулом „ узми или плати “ што купца обавезује да исплати ПГ који је наручио, а није потрошио, а снабдевача обавезује да плаћени гас испоручи у  наредном периоду. На фактурама оба уговора, снабдевач мора посебно исказати трошкове транспорта и дистрибуције ПГ, према ценовницима одобреним од АЕРС-а.

Коме се може купац обратити за помоћ око промене снабдевача ПГ?

За начелне информације  купац се може обратити било којем активном снабдевачу ПГ. Ако се жели сазнати више о промени снабдевача, на интернет страницама АЕРС-а налазе се упутства, којима је дефинисан цели поступак.

Шта је дистрибуција ПГ?

Дистрибуција ПГ је мрежа гасовода ради испоруке ПГ крајњим купцима, а која не укључује снабдевање ПГ. Дистрибуцију на одређеном подручју обавља оператор дистрибутивног система (дистрибутер). Дистрибутер је одговоран за рад, одржавање и развој дистрибутиног система на свом регионалном подручју. Дистрибутер такође обавља и очитавање стања гасомера, одржавање и замену мерача и друге мерне опреме, те може и испитивање инсталација код крајњих купаца из категорије домаћинстава.

Колико дистрибутера ПГ постоји у Републици Србији?

Списак свих дистрибутера, као и основни подаци о њима, се може наћи на интернет страницама АЕРС-а: https://www.aers.rs, као и порталима самих компанија енергетских делатности. Дистрибутер ПГ обавља делатност на одређеном подручју на бази дозволе/лиценце за обављање енергетске делатности коју издаје АЕРС, за одређен период важења дозволе.

Може ли се променити дистрибутер ПГ?

На сваком дистрибутивном подручју постоји само један дистрибутер који то право остварује на основу своје лиценце/дозволе издате од стране АЕРС-а.

Ко и како  очитава стање гасомера?

Очитавање стања гасомера обавља дистрибутер ПГ на свом подручју. Стање гасомера се очитава обиласком мерача, док се за крајње купце који имају уграђен мерач са даљинским очитавањем, стање очитава без потребе за физичким приступом мерачу. Крајњи купац који користи јавног снабдевача за куповину ПГ, има могућност да сам очитава своју потрошњу.

Коме се упућује жалба на одлуку дистрибутера ПГ о захтеву за прикључење?

Подносилац захтева за прикључење на дистрибутивни систем може против одлуке дистрибутера о захтеву за прикључење поднети жалбу АЕРС-у.

Коме се упућује рекламација / жалба на рад снабдевача или дистрибутера ПГ?

Страна незадовољна поступањем, односно предузимањем или пропуштањем радње, може уложити приговор на рад снабдевача или дистрибутера ПГ. Они морају одлучити о приговору у року који је дефинисан уговором, од дана када је уложен приговор. Ако по одлуци незадовољна страна и даље сматра да су јој повређена права или правни интереси, може ради заштите својих права уложити приговор АЕРС-у, а домаћинства надлежној институцији за заштиту права потрошача на интернет страници: https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace.

Коме се може рекламирати износ рачуна за ПГ?

Крајњи купац може свом снабдевачу поднети приговор тј. рекламацију на рачун за испоручени ПГ, на начин како је снабдевач одредио поступак рекламације, према уговору о снабдевању. 

Како се решавају спорови између снабдевача и дистрибутера ПГ?

Спорови се решавају на начин како је одређено у уговору, а уколико није могућ договор и реализација уговора, надлежан је суд наведен у уговору.

Како се спроводи поступак искључења због неплаћања ПГ?

Уколико купац не поступа по уговорним роковима плаћања, снабдевач налаже  дистрибутеру тог подручја да се купац искључи са дистрибутивне мреже, после благовременог обавештења о томе и писмене опомене.

Када почиње грејна сезона?

Грејна сезона почиње 15.10. и траје до 15.04. Но, грејна сезона може започети и раније и може трајати дуже у зависности од временских услова. Дужина грејне сезоне зависи од забележених температура. Уколико је хидрометеоролошки завод три дана узастопно забележио температуру која је у 21ч 12C или нижа грејна сезона може започети раније, али не пре 01.10. Уколико је три дана у 21ч измерена температура која није виша од 12C, грејна сезона може трајати дуже, али не дуже од 01.05.

Како се одређује цена ПГ и ко је одређује?

Цену одређује продавац тј. јавни снабдевач уз сагласност АЕРС-а за тарифне купце, а снабдевач за квалификоване купце на слободном тржишту у зависности од понуде и тражње.

Шта је накнада по месту испоруке и капацитет и ко је у обавези да га плаћа?

На основу Тарифног система цена природног гаса за тарифне купце се исказује по тарифним ставовима. У тарифном ставу „Накнада по месту испоруке“ (плаћа се у дин/месту испоруке/година) урачунати су трошкови који настају у пословању са купцима, као што су трошкови закључивања уговора, израде рачуна, штампања, слања рачуна и др.

Месечна накнада за место испоруке се наплаћује свим активним потрошачима без обзира на то да ли је било потрошње енергента или не. Месечна накнада за место испоруке се не мора плаћати али онда треба поднети захтев за привремено искључење уз свесност последица (трошкови поновног прикључења).

Тарифни елемент „Капацитет“ je обрачунскa величина  методологије за утврђивање цена и утврђује се за сваку од категорија и група места испоруке за регулаторни период. Тарифни елемент „Капацитет“ се утврђује на основу максималних дневних потрошњи на местима испоруке. Максимална дневна потрошња за место испоруке утврђује се на основу остварених дневних потрошњи из претходне календарске године.

Шта је унутрашња гасна инсталација?

Унутрашња гасна инсталација почиње иза главног запорног цевног затварача у кућном мерно-регулационом сету и завршава се на врху канала за одвод продуката сагоревања у атмосферу.

Ко одржава унутрашње гасне инсталације?

На основу Закона о енергетици („Сл.гласник РС“, број 145/2014 и Сл.гласник РС“, број 95/2018) енергетски субјект који врши испоруку природног гаса врши техничку контролу унутрашњих гасних инсталација у објекту купца, а купац (власник објекта) је дужан да обезбеди одржавање унутрашње гасне инсталације у свом објекту поверавањем тих послова предузећу које је овлашћено за то.

Може ли ЈП ПОЛЕТ да одржава унутрашње гасне инсталације?

НЕ званично због монопола или сукоба интереса. ЈП ПОЛЕТ врши испоруку природног гаса и врши техничку контролу унутрашњих гасних инсталација у објекту купца. Контрола се састоји у прегледу непропусности цеви, вентила и других делова УГИ  и исправности апарата као и постојање докумената : уговор о испоруци, скица евентуалне промене УГИ и записници последњих прегледа. Утврђивањем неисправности УГИ, купац се мора искључити, а неисправан гасни апарат одвојити од система. На захтев купца ЈП ПОЛЕТ може да замени неисправне делове или делове који нису по стандарду по ценовнику ЈП ПОЛЕТА.

Зашто се морају радити  периодични прегледи унутрашњих  гасних  инсталација?

Редован преглед унутрашњих  гасних  инсталација повећава безбедност породице и имовине купца, јер се инсталације налазе на имовини купца. Због тога је купац у обавези по уговору да омогући раднику ЈП ПОЛЕТ да изврши контролу УГИ. У супротном, ЈП ПОЛЕТ је у обавези да таквог купца одмах искључи на гасомеру односно ако нема приступ гасомеру на уличној мрежи

Зашто се морају радити годишњи прегледи гасних апарата?

Редован сервис гасних апарата је у интересу потрошача, јер се редовним сервисом продужава век гасног апарата, смањује потрошња гаса и повећава сигурност коришћења гаса.

Где сервисирати гасне апарате?

Гасне апарате могу сервисирати само овлашћени сервисери. Овлашћене сервисере именују произвођачи гасне опреме, а не дистрибутер. На сајту произвођача гасних апарата може се видети списак овлашћених сервисера тог произвођача. ЈП ПОЛЕТ не врши сервисирање гасних апарата.

У просторији се осети мирис гаса? Шта предузети?

Заврнути све вентиле, искључити све потрошаче и одмах позвати дистрибутера на дежурни телефон 062/225-440.

Направљена је хаварија на уличној мрежи. Шта предузети?

У случају хаварије одмах позвати дистрибутера на дежурни телефон 062/225-440.

Инсталација није радила дуже од годину дана. Шта да радим да се поново прикључим?

Инсталације које нису радиле дуже од годину дана морају се испитати на непропусност. Потрошач је у обавези да позове овлашћеног извођача радова да испита инсталацију, затим овлашћеног димничара да испита димњак (ако гасни апарат одводи продукте сагоревања преко димњака) и овлашћеног сервисера да прегледа и подеси гасни апарат. Сви морају да оставе записнике које је потрошач дужан да преда дистрибутеру. Након тога дистрибутер пушта гас у инсталацију.

Приметио сам да је мерач стао. Шта да радим?

Одмах позвати дистрибутера на дежурни телефон 062/225-440.

Мерач ми је украден. Шта да радим?

Позвати полицију и пријавити крађу. Уз извештај од СУП-а попунити захтев за куповину новог мерача на шалтеру техничке припреме.

Кога да зовем за пројектовање унутрашње гасне инсталације?

За пројектовање унутрашње гасне инсталације можете позвати било ког овлашћеног пројектанта који има лиценцу за пројектовање, издату од стране Инжењерске коморе Србије.

Кога да зовем за извођење унутрашње гасне инсталације?

За извођење унутрашње гасне инсталације можете позвати било ког овлашћеног извођача радова који има лиценцу овлашћеног извођача радова, издату од стране Инжењерске коморе Србије.

Морам да изместим прикључак. Која је процедура?

Попуните захтев за измештање прикључка и донесете га на шалтер техничке припреме.

Шта је потребно да се уради за промену имена корисника?

За исправку података купца треба послати маил или предати захтев на шалтеру. Ако се промена имена односи на промену власништва, нови купац, онда се мора доћи лично у ЈП ПОЛЕТ и са собом треба понети:

  1. Доказ о власништву
  2. Личну карту (физичка лица) / Извод из АПР (правна лица)

и извршити потписивање Уговора о испоруци гаса (на лицу места).

Како одјавити бројило?

“Одјава” може бити више из више разлога, и то:

  1. Привремено се неће трошити гас – поднети захтев за проглашавање прикључног места неактивним у писаној форми. Дужина трајања неактивности може бити један регулаторни период, најдуже два. У том случају се неће наплаћивати ни накнада за место испоруке ни евентуално капацитет ако га има. У случају да се гас ипак почне трошити унутар регулаторног периода за који се поднео захтев уназад ће бити обрачуната накнада за место испоруке за протекли период неактивности (и капацитет ако га има).
  2. Ако треба нпр. нешто да се ради па треба привремено да се искључи прикључно место – поднети захтев за привремено искључење.
  3. Ако се жели трајно искључити прикључно место – поднети захтев за привремено искључење. 

Шта је накнада по месту испоруке? Због чега плаћам месечну накнаду, а не трошим гас?

На основу Тарифног система цена природног гаса за тарифне купце се исказује по тарифним ставовима. У тарифном ставу „Накнада по месту испоруке“ (плаћа се у дин/месту испоруке/година) урачунати су трошкови који настају у пословању са купцима, као што су трошкови закључивања уговора, израде рачуна, штампања, слања рачуна и др. Накнада се плаћа и у месецима када купац нема потрошњу. На сваком рачуну потрошач плаћа месечну накнаду, која се добије када се годишња накнада подели на 12 месеци.

Месечна накнада за место испоруке се наплаћује свим активним потрошачима без обзира на то да ли је било потрошње енергента или не. То су трошкови које одобрава АЕРС / Министарство енергетике свим дистрибутерима и подразумева оправдане трошкове од одржавања до обрачуна. Месечна накнада за место испоруке се не мора плаћати али онда треба поднети захтев за привремено искључење уз свесност последица (трошкови поновног прикључења).

Да ли је могуће направити договор/план рефинансирања дуга на рате?

Званично НЕ. Ипак треба се обратити Сектору за економско рачуноводствене и опште послове и у зависности од природе дуга, дужине трајања дуга, статуса евентуалне тужбе или извршења и ако нема препрека. Уколико је већ једном покушано и договор није испоштован сигурно НЕ.

На адреси постоји прикључак и додатни корисник са контролним сатом. Да ли је могуће раздвојити кориснике да свако има своје мерно место, без увођења новог прикључка?

Не. Једини начин да се физички одвоји потрошња за два корисника (а да није интерна подела контролним сатом) је да се у ЈП ПОЛЕТ поднесе захтев за нови прикључак и изврши одвајање инсталација.

Да ли је могуће плаћати дуг као раније, 62.5% зими и 37.5% лети?

За сада Влада / Министарство енергетике нису донели одлуку о могућности репрограма за ову грејну сезону. Дистрибутер не може самостално да донесе овакву одлуку, она се доноси на нивоу Србије. За сада нема индиција да ће се ове године то десити.

Facebook