Набавка број 10/2023

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку услуге – Осигурање имовине, осигурање одговорности из делатности за 39 запослених лица, осигурање запослених од последица несрећног случаја-незгода, тежих болести и хируршких интервенција (39 лица) и осигурање за случај обољевања од рака – CANCER PROTECTION (39 лица) у периоду 01.02.2023. – 31.01.2024.

1. Позив за подношење понуда

Facebook