Одлука о додели уговора у поступку јн мале вредности 2/2016

JП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ
Обилићева 15, Пландиште
26360 Пландиште
Број: 05-31/2016-02/9
Дана: 16.08. 2016. године

На основу чланова 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда број: 05-31/2016-02/9 од 11.08.2016. и чланова 61. и 120.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕДНИ БРОЈ 02/2016

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ следећим понуђачима:
1) НИС АД НОВИ САД “, 21000 Нови Сад, Народни фронт 12, ПИБ: 104052135, са ценом од 1.800.000,00 без ПДВ-а, 2.160.000,00 са ПДВ-ом.

О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 28.07.2016. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 02/2016, интерни број 05-31/2016-02/1.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 02.08.2016. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 05-31/2016-02/7 од 10.08.2016. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 05-31/2016-02/8 од 11.08.2016. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Набавка добра – горива.
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
• Редни број јавне набавке: 02/2016
Назив и ознака из општег речника набавки – 09000000 – нафтни деривати , гориво, електрична енергија и други извори енергије.
3. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке износи 1.800.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.160.000,00 динара са ПДВ-ом.
4. Евентуална одступања од плана јавних набавки са образложењем:
Није било одступања од плана јавних набавки;

5. Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)

1) Поднете понуде:
НИС АД НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12, НОВИ САД
6. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Није било понуда које су одбијене;

7. Мишљење Комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде:
Посао који није великог обима.

8. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
– Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи:

Начин примене методологије доделе пондера за понуду понуђача
– НИС ад, Нови Сад, Народни фронт бр. 12, Нови Сад:

1) Број бензинских станица са којима понуђач располаже и које су у функцији на територији Општине Пландиште;
БРОЈ ПОНДЕРА: 50

2) Број бензинских станица са којима понуђач располаже и које су у функцији на територији Републике Србије;

Понуђени број бензинских станица 325
____________________________________ X 30 = ________ X 30 = 30
Највећи број понуђених бензинских станица 325
БРОЈ ПОНДЕРА: 30

3) Цена нафтног деривата изражена по 1 литру;

Најнижа понуђена цена 1.288.583,33
_____________________ X 20 = ________________ X 20 = 20
Понуђена цена 1.288.583,33

БРОЈ ПОНДЕРА: 20

Елементи
критеријума

Назив
понуђача Број бензинских станица са којима понуђач располаже и које су у функцији на територији Општине Пландиште Број бензинских станица са којима понуђач располаже и које су у функцији на територији Републике Србије Цена нафтног деривата изражена по 1 литру Укупан број пондера
1. Нис ад, Нови Сад, Народни фронт бр. 12, Нови Сад 50 30 20 100

9. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Није било понуда које су одбијене.

10. Понуђач којем се додељује уговор:

Уговор се додељује:
НИС АД НОВИ САД, НАРОДНИ ФРОНТ 12, НОВИ САД
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.
НАРУЧИЛАЦ

__________________________________
в.д.директорa ЈП ПОЛЕТ Пландиште

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Facebook