Набавка број 22/2022

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку радова – Извођење електроинсталације са поставком канделабера и главног ормана са опремом на дечјем игралишту код стадиона у Пландишту на катастарској парцели 207.

1. Позив за подношење понуде

Набавка број 19/2022

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку услуге – Израда Елабората о резервама подземних вода за шест изворишта на западу општине Пландиште (Хајдучица, Стари Лец, Дужине, Велика Греда, Марковићево и Банатски Соколац). 

1. Позив за подношење понуде

Facebook