Јавна набавка број 03/2020

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара – „НАБАВКА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ЗГЛОБНЕ МАШИНЕ“ (путем финансијског лизинга).

Јавна набавка мале вредности број 26/2019

ЈП „ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ“  у својству наручиоца позива заинтересоване понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара – НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА.