Набавка број 22/2022

ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ позива понуђаче да поднесу писану понуду за набавку радова – Извођење електроинсталације са поставком канделабера и главног ормана са опремом на дечјем игралишту код стадиона у Пландишту на катастарској парцели 207.

1. Позив за подношење понуде

Facebook